شقاق چیست؟ شقاق، زخم و یا ترک خوردگی مقعد و یا نواحی مجاور مقعد می باشد، که به صورت حاد و مزمن ظاهر می شود، و مشخصه بارز آن، درد به هنگام مدفوع کردن است، که می تواند ادامه دار نیز باشد. –  وجود خون در مدفوع –  خارش اطراف مقعد –  توده کوچک در […]

read more »
تماس سریع