انگل ر.ده ارگانیسمی است که روی ارگانیسم دیگر (میزبان) یا درون آن زندگی می کند و از منابع میزبان با دریافت مواد مغذی بهره مند می شود. این انگل ها شامل تک یاخته ها (مانند آمیباس که فقط از یک سلول تشکیل شده اند)، کرم ها (مانند هلمینت ها که بزرگتر هستند و از سلول […]

read more »
تماس سریع